Ochrana osobních údajů
a další povinné informace

Poučení pro spotřebitele

 1. Česká advokátní komora („ČAK“) byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu
  ČR K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem
  a spotřebitelem.
 2. ČAK je též orgánem dozoru nad činností advokáta z hlediska dodržování zákona č.
  253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
  financování terorismu („AMLZ“).
 3. Webová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.


Ochrana osobních údajů

 1. Advokát zpracovává osobní údaje klientů a jejich oprávněných zástupců. Toto
  zpracování je nezbytné pro efektivní poskytování právních služeb a pro ochranu práv a
  oprávněných zájmů klientů na základě uzavřených smluv o poskytování právních
  služeb. Stejné platí i pro zpracování citlivých osobních údajů (např. o zdravotním
  stavu), a to pouze v odůvodněných případech a v minimálně nutném rozsahu.
 2. Osobní údaje jsou zpracované v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména
  obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).
 3. Vybrané údaje jsou též zpracovávány pro účely splnění zákonných povinností
  advokáta dle AMLZ a dalších příslušných právních předpisů jako jsou zákony v
  oblasti daní a účetnictví.
 4. Za tímto účelem je advokát mj. povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje a
  pořizovat kopie dokladů. Pro tyto účely jsou zpracovaný i údaje o jménu, příjmení,
  rodném čísle, datu narození, pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní
  občanství; popř. i obchodní firmě, sídle a identifikační čísle osoby.
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak podmínkou pro uzavření a plnění
  smlouvy o poskytování právních služeb. Poskytnutí údajů pro identifikaci a kontrolu
  klienta jsou zákonným požadavkem dle AMLZ.
 6. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu poskytování právních služeb, popř. dobou
  stanovenou příslušnými nebo po dobu nutnou pro případné řešení sporů a právní
  vymáhání práv advokáta.
 7. Osobní údaje mohou být (pouze v nezbytném rozsahu) předány poskytovatelům
  služeb advokáta, orgánům veřejné moci nebo dalším subjektům při plnění povinností
  dle AMLZ a jiných právních předpisů.
 8. Další informace o ochraně osobních údajů lze získat prostřednictvím e-mailové adresy
  hi@adamforstseznam.cz.
 9. Tímto prostřednictvím si lze vyžádat i přístup ke konkrétním osobním údajům, jejich
  aktualizaci či opravě, popř. vznášet námitky.
 10. V souvislosti s plněním povinností dle GDPR je možné podat stížnost u Úřadu pro
  ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz) nebo se obrátit na soud.


Pojištění

 1. Advokát má sjednáno povinné profesní pojištění odpovědnosti advokáta za škodu
  způsobenou v souvislosti s poskytováním právních služeb. Limit pojistného plnění je
  sjednán nejméně v zákonné výši.

Cookies

 1. Web adamforstadvokat.cz („Web“) používá cookies jen nezbytné analytické cookies
  pro měření návštěvnosti a chování návštěvníků, a to pouze za předpokladu souhlasu.
  Souhlas lze případně odvolat.
 2. Sbírané cookies neumožňují zpětnou identifikaci jednotlivce. Jsou zpracovávány
  nejdéle po dobu jednoho a půl roku, ledaže by byly nezbytné pouze pro chod webu.
 3. Cookies jsou zpracovávány prostřednictvím Google Analytics dle podmínek této
  služby.


Zpracování webu

 1. Zpracování designu webu a jeho správa  byly realizovány v rámci
  projektu 0380000933 financovaném Evropskou unií – Next Generation EU

Adam Forst advokát